Povratak nazad <

Simes Net d.o.o.

SIMES NET d.o.o. je društvo registrovano u Crnoj Gori, sa osnovnom djelatnošću definisanom šifrom djelatnosti „6190“ . Osnovni podaci o društvu su:

Naziv: SIMES NET d.o.o.
Izvršni direktor: Dejan Milić
Adresa: Bul.Džordža Vašingtona 3/4 81000 Podgorica Crna Gora
PIB: 032642289
ŽR: Zapad banka AD Podgorica, broj ž.r. 570-1110009095-37
Tel: 020228085
Mob tel: 067285541
e-mail: net@simes.me

Pažljivom analizom situacije na tržištu elektronskih komunikacija uočeno je da postoji određena neusaglašenost između ponude i potražnje, prije svega u domenu GIA (global internet acess). Postoji određeni broj većih operatora, koji nijesu zainteresovani da na tržištu nude manje kapacitete, dok sa druge strane postoji veći broj manjih operatora, koji sada nemaju potrebe za većim kapacitetima u GIA i drugim uslugama i servisima. SIMES NET d.o.o upravo tu vidi prostor da svojim djelovanjem stvori povoljnije uslove za manje operatore. Zakupom većih kapaciteta i njihovim prilagođavanjem potrebama manjih operatora, hotela , tirističkih risorta, SIMES NET d.o.o. će stvoriti povoljnije uslove za funkcionisanje tržišta elektronskih komunikacija u Crnoj Gori.

U prvoj fazi svog razvoja SIMES NET d.o.o. će se usresrijediti na hotele i hotelske komplekse , te nastojati da napravi kvalitetnu ponudu za njih, kako za internet tako i za IPTV shodno zahtjevima hotelijera.

U drugoj fazi razvoja planira se pravljenje ponude za specifične korisnike – strane investitore i kompanije koje imaju posebne zahtjeve iz oblasti telekomunikacija kao i povezivanje sa operatorima iz okruženja.

U trećoj fazi razvoja planira se pravljenje ponude za iznajmljivanje optičkih vlakana, iznajmljivanje vodova kao i iznajmljivanje prostora u data centrima.

Usluga Global Internet Acess (GIA) i redistribucija servisa sastoji se od četiri osnovna tipa usluge:

  1. Pristup globalnoj internet mreži ( GIA usluga)
  2. Iznajmljivanje digitalnih vodova nacionalnih i medjunarodnih linija
  3. Iznajmljivanje optičkih vlakana (dark fiber)
  4. Iznajmljivanje prostora u data centrima

Procjenjujemo da ćemo ovim putem uticati na sniženje cijena telekomunikacionih servisa u Crnoj Gori, pružiti zainteresovanim klijentima (manji operatori) više usluga na jednom mjestu a sve to uz jednostavnu proceduru i brzu realizaciju.

NAČIN REALIZACIJE USLUGE

Dva su osnovna načina na koji će SIMES NET d.o.o. realizovati svoju uslugu u Crnoj Gori.

a) Realizacija preko serverske opreme SIMES NET-a

SIMES NET d.o.o. planira da na više lokaciji intalira serversku opremu, koja će služiti za objezbjeđivanje odgovarajućih servisa. U prvoj fazi su lokacije u Podgorici, Tivtu, Kumboru

Na lokaciji bi se osim servera intsalirao i odgovarajući ODF (optical distribution frame) , sa ciljem redistribucije i iznajmljivanja optičkih vlakana. šema lokacije je data na sledećoj slici.

serverska oprema

Na ODF bi se dovodio saobraćaj od većih i manjih operatera. Dio saobraćaja bi se prespajao direktno na ODF-u ( u situaciji kada veći operater sam vrši prilagođenje kapaciteta). U situaciji kada treba veći saobraćaj redistribuirati ka manjim operaterima, tj hotelima i turističkim resortim, sa manjim kapcitetima, saobraćaj bi se obavljao preko serverske opreme i odgovarajućih rutera.

b) Realizacija preko koncentracije na sajtu operatera

U ovoj varijanti SIMES NET d.o.o. bi svoju opremu instalirao na lakaciji/sajtu većeg operatera (nad provajdera), gdje bi se vršila koncentracija manjih kapaciteta manjih operatora- provajdera tj korisnika usluga. Tipčna šema je data na sledećoj slici:

sema

Koncentracija se može realizovati na više načina, prije svega upotrebom rutera, servera i slično. Sama oprema za koncentraciju može biti vlasništvo SIMES NET-a d.o.o., ali u zavisnosti od komercijalnog aranžmana, može biti i vlasništvo nad-provajdera ili korisnika usluga.

Rješenje EKIP-a